Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Lavinia Oliveira van De Creatieve Carrière Coach die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 3. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 4. Deelnemer: degene die deelneemt aan een coachingstraject of cursus, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle  overeenkomsten van of met De Creatieve Carrière Coach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;

Artikel 3 Afspraken en kosten individuele coaching

 1. Na een kennismakingsgesprek of een oriënterend gesprek (1 uur) worden de kosten voor individuele coaching gefactureerd voor de duur van de sessie (1,5 uur), tenzij anders overeengekomen. Voor het totaal aantal benodigde sessies wordt een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt;
 2. Een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos per mail en telefonisch worden afgezegd c.q. verplaatst door de deelnemer. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever of de deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren;
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor opdrachtnemer op het gebied van coaching.

 Artikel 4. Afspraken en kosten cursussen

 1. De overeenkomst voor een op de website aangeboden cursus komt tot stand:
 • Door het invullen van het aanmeldformulier op de website. Na deze aanmelding krijg de deelnemer een bevestigings-e-mail van ontvangst binnen 2 werkdagen (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 • Als het aanmeldformulier van de deelnemer aan de opdrachtnemer via de website is ingeleverd en de opdrachtnemer is akkoord met de deelname ontvangt de deelnemer binnen 5 werkdagen een e-mail waarin de deelname definitief wordt bevestigd.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht om deelnemers aan de opleiding te weigeren.
 1. Indien een cursus op verzoek van de opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, brengt de opdrachtnemer hiervoor de volgende kosten in rekening:
 • tot 30 kalenderdagen voordat de cursus is gepland, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, die door de verschuiving dienen te worden gemaakt;
 • bij eerdere aankondiging worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht;

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

 1. Een overeenkomst voor een coachings- of begeleidingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd;
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Annulering cursus

 • Annulering tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de cursus die aangeboden worden op de website is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 30 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering na 7 kalenderdagen voor aanvang van de cursus of terugtrekken tijdens de cursus dient 100% betaald te worden.
 • Annulering dient telefonisch (06- 19 90 18 62) en per email (info@cccoach.nl) gecommuniceerd te worden.

Artikel 9. Betaling

 • De opdrachtnemer brengt de deelnamekosten aan de cursus in rekening door middel van een factuur via de website. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.
 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
 1. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 2. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 3%. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd;
 3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag;
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, of bij specifieke opdrachten, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden een voorschot van 50% van de totale som (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. Dit wordt bij de opdrachtbevestiging vastgelegd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Tijdens de sessies en cursus zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
 5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
 6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn en deze alleen vermenigvuldigen met bronvermelding;
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.